NORMATIVA DE RÈGIM INTERN

 
FUTBOL FORMATIU C.E. FARNERS
 
Per tal de garantir el bon funcionament de l’escola del futbol formatiu del C.E. FARNERS i amb un clar desig d’aprofundir en la formació integral dels nostres alumnes, us presentem la següent normativa de règim intern.

1. La inscripció ha d’estar formalitzada per un familiar o tutor de l’alumne, i suposa el coneixement i acceptació de la present normativa.

2. L’assistència als entrenaments i als partits és obligatòria per a tots els alumnes. En cas de no poder assistir a un entrenament o a un partit, caldrà comunicar-ho amb anterioritat.

3. La puntualitat és la base d’una vida ordenada i serà la norma a l’hora d’arribar a les convocatòries, tant dels entrenaments com dels partits.

4. S’exigirà respecte absolut tant pels companys d’equip com per la resta d’alumnes del C.E. FARNERS amb els quals conviuen i es relacionen, com si fos per un mateix.

5. S’exigirà el màxim respecte envers els tècnics del C.E. FARNERS i el personal laboral del Club.

6. S’exigirà respecte pels adversaris durant els partits. Cal tenir present que en del terreny de joc no hi ha rivals sinó companys, amb els quals compartim la il·lusió per jugar a futbol.

7. S’exigirà respectar totes les decisions dels àrbitres i jutges i acceptar amb esportivitat tant la victòria com la derrota.

8. S’exigirà respecte envers el públic que assisteix als partits, amb independència de quin sigui el seu equip i, en tot cas, s’hauran de respectar les normes del joc. Cal viure l’activitat esportiva com un gran joc, en el qual tots hi participem com a amics per gaudir de l’esforç i de l’aventura de l’esport.

9. S’exigirà respectar i fer bon ús tant de les instal·lacions com del material esportiu.

10. Tots els que formen part del C.E. FARNERS hauran de tenir cura en el llenguatge i en el vestir. En aquest sentit, no és permès utilitzar paraules grolleres, i no es podrà vestir roba d’altres escoles o entitats esportives que no siguin la del C.E. FARNERS. Tots els alumnes hauran de portar els mitjons a l’alçada dels genolls (part inferior) cobrint les canyelleres (element indispensable) i la samarreta per dins els pantalons.

11. S’exigirà un control de la pròpia imatge, de manera que no és permès portar, entre d’altres, arracades ni pírcings.

12. Caldrà tenir cura de la higiene personal, raó per la qual serà obligatori dutxar-se al final de cada entrenament i de cada partit.

13. Recordar que mantenir uns correctes hàbits alimentaris i d’hidratació, és fonamental per al manteniment d’una bona salut. Menjar bé és essencial per trobar-se bé, està fort, pensar, està despert, estudiar i evidentment, practicar esport.

14. Cal recordar que el futbol és un esport col·lectiu, de manera que l’actitud i els esforços de tots els seus membres han d’estar sempre al servei de l’equip. Així doncs, cal animar els companys, ajudar-los quan estiguin lesionats i compartir amb tots ells tant els moments d’alegria com les situacions difícils.

15. Únicament podran celebrar-se els gols sempre que es faci amb moderació i amb la resta de companys/es de l’equip (no es poden fer coreografies, ni gestos, ni dedicatòries ni s’acceptaran altres manifestacions d’alegria que puguin ser ofensives o que puguin ser interpretades com un menyspreu envers els adversaris o el públic que assisteix al partit).

16. Cal agrair sempre el suport dels nostres seguidors, i saludar els afeccionats de la resta d’equips i el públic en general que assisteix als partits.

17. Sempre que l’alumne/a coincideixi amb algun membre del C.E. FARNERS, haurà de saludar-lo correctament, és a dir, donar-li la mà, així com a totes les persones adultes que es trobin amb ell/a en aquell moment, en senyal de respecte envers la responsabilitat que li ha estat conferida i l’autoritat que representa.

18. El rendiment escolar de l’alumne també és fonamental pel club. En aquest sentit, al final de cada trimestre els familiars dels alumnes podran lliurar a l’entrenador una fotocòpia de les notes obtingudes en els respectius centres docents, per tal d’acordar les mesures que es considerin més adients.

19. L’entrenador exercirà les seves funcions sempre seguint les directrius marcades pel responsable tècnic del club, respectant, i fent respectar en tot moment, la present normativa de règim intern. La seva actitud serà clarament educativa evitant buscar en tot moment l’èxit personal a través del rendiment dels alumnes. Com a màxim responsable de l’equip, és l’encarregat de coordinar tots els seus components i de fer que el grup funcioni correctament, és per això que serà el primer en arribar i el darrer en marxar. Tots els alumnes hauran d’estar sempre junts, i únicament podran separar-se del grup quan l’entrenador els autoritzi expressament. La manca de puntualitat, no assistència, passivitat, manca de respecte o possibles actes d’indisciplina dels alumnes als entrenaments repercutirà en el temps de joc els dies de partit, i serà únicament l’entrenador qui assumirà aquesta responsabilitat, amb un criteri estrictament formatiu.

20. Els pares dels alumnes procuraran en tot moment fer respectar als seus fills la present normativa. Tindran una actitud positiva i un comportament cívic i educat respectant en tot moment el rival, l’àrbitre i les decisions tècniques. Sempre podran ser informats del comportament dels seus fills de forma individual a través del coordinador tècnic, i en el cas d’existir qualsevol inquietud per part del conjunt de pares de l’equip, serà el delegat d’equip assignat qui la transmetrà primer al coordinador tècnic, i si cal, a la junta directiva.

21. S’exigirà respectar la regulació de l’ús i funcionament de les instal·lacions esportives municipals de Santa Coloma de Farners. No és permès l’accés dels espectadors al terreny de joc, no és permès fumar en tot el recinte esportiu ,no és permès l’accés a les instal·lacions de vehicles i animals, i no és permesa l’entrada de qualsevol tipus d’envàs de vidre o llauna, ni menjar xiclets o fruits secs amb clova. Amb la col·laboració de tots es mantindrà la instal·lació neta i en bones condicions.

22. La no observació de qualsevol d’aquestes normes comportarà una sanció, que anirà des de la simple amonestació privada fins a l’expulsió temporal o definitiva del C.E. FARNERS, en funció de la gravetat de la infracció comesa, entenent com a falta molt greu sota sanció d’expulsió els actes d’indisciplina contra membres del club, actituds personals que deteriorin la imatge del club, qualsevol tipus d’agressió física, qualsevol tipus de robatori, el incompliment sistemàtic de qualsevol punt de la present normativa, i l’omissió del pagament de les quotes establertes sense causa justificada.

El futur del C.E. FARNERS està a mans del present futbol formatiu, i tots en som responsables.


LA JUNTA DIRECTIVA
 
 
 

Segueix-nos a les 

xarxes socials


Google+
https://plus.google.com/+FutbolfarnersCat/posts

Facebook
http://www.futbolfarners.cat/home

Twitter

http://www.futbolfarners.cat/home

#FutbolFarners